موسسه قرآنی عصر ظهور اراک

موسسه فرهنگی قرآن و عترت عصر ظهور اراک

کتاب معرفی شده


آیه های سبز (داستانها و نکات تربیتی از استاد علی صفایی حائری(عین.صاد))

آیه های سبز (داستانها و نکات تربیتی از استاد علی صفایی حائری(عین.صاد))

نويسنده: علی صفایی حائری (عین.صاد)
مترجم: -
انتشارات: انتشارات لیلة القدر
تاریخ چاپ: 1389
برگرفته از متن کتاب : پیروزی برای کسانی است که از آدم ها و نیروهای خود بهره برمی دارند،نه برای آنهایی که اینها را دارند. این شمشیر نیست که کارگشاست، این دست و عصب و مغز و اندیشه است که برّندگی دارد. یاد آن ساده لوح به خیر که عمامه داری را پیدا کرده بود، وقت را غنیمت شمرده بود ونامه اش را برای خواندن پیش چشم او گرفته بود، گفته بود که خواندن نمیتوانم و ساده لوح اعتراض کرده بود: پس این چیست که بر سرت هشتی؟ و عمامه دار، عمامه را بر سر او کرده بود که اگر عمامه میخواند پس تو بخوان. راستی که عینک سواد نمی آورد، امکانات پیروزی نمی آورد.