موسسه قرآنی عصر ظهور اراک

موسسه فرهنگی قرآن و عترت عصر ظهور اراک

کتاب معرفی شده


کمی دیرتر

کمی دیرتر

نويسنده: سید مهدی شجاعی
مترجم: -
انتشارات: کتاب نیستان
تاریخ چاپ: 1390
برگرفته از متن کتاب : شب نیمه ی شعبان، در مجلس امام زمان، درست زمانی که همه ی عاشقان و شیفتگانش، یک صدا و با شور و حرارت فریاد می زنند: آقا بیا! آقا بیا!
اگر یک نفر از میان جمعیت، با همان شور و حرارت و حتّی با شدّت و حدّت بیشتری فریاد بزند: آقا نیا! آقا نیا! تعجب آور و غیر منتظره نیست؟