موسسه قرآنی عصر ظهور اراک

موسسه فرهنگی قرآن و عترت عصر ظهور اراک

حضور جهادی در فضای مجازی

کتاب معرفی شده


توحید مفضل (شگفتیهای آفرینش از زبان امام صادق علیه السلام)

توحید مفضل (شگفتیهای آفرینش از زبان امام صادق علیه السلام)

نويسنده: جعفر ابن محمد علیه السلام (امام ششم)
مترجم: نجفعلی میرزایی
انتشارات: موسسه انتشارات هجرت
تاریخ چاپ: 1386/09/30
برگرفته از متن کتاب : آفرینش تخم پرندگان و تدابیر نهفته در آن از آفرینش تخم پرنده درس عبرت گیر. در آن ، ماده زرد رنگ و آب رقیق و سفید نهاده شده . بخشی برای آنکه جوجه به هم رسد و بخش دیگر برای تغذیه آن ،تا آنگاه که تخم را بشکافد و بیرون آید . در تدابیر نهفته در این امور بنگر. از آنجا که رشد جوجه در درون آن جداره ها و لایه های سخت است و هیچ چیز به درون آن راه ندارد ، در درون آن آنقدر غذا تعبیه شده تا جوجه را تا هنگام بیرون آمدن بس باشد .جوجه به یک زندانی میماند که در درون زندان خود محبوس است و پیرامون زندان را دژهای سخت فرا گرفته . هیچ راهی برای رسیدن غذا به او وجود ندارد در نتیجه غذا و روزی لازم برای مدت حبس را در کنارش مینهد .