موسسه قرآنی عصر ظهور اراک

موسسه فرهنگی قرآن و عترت عصر ظهور اراک

کتاب معرفی شده


توحید مفضل (شگفتیهای آفرینش از زبان امام صادق علیه السلام)

توحید مفضل (شگفتیهای آفرینش از زبان امام صادق علیه السلام)

نويسنده: جعفر ابن محمد علیه السلام (امام ششم)
مترجم: نجفعلی میرزایی
انتشارات: موسسه انتشارات هجرت
تاریخ چاپ: 1386/09/30
برگرفته از متن کتاب : آفرینش تخم پرندگان و تدابیر نهفته در آن از آفرینش تخم پرنده درس عبرت گیر. در آن ، ماده زرد رنگ و آب رقیق و سفید نهاده شده . بخشی برای آنکه جوجه به هم رسد و بخش دیگر برای تغذیه آن ،تا آنگاه که تخم را بشکافد و بیرون آید . در تدابیر نهفته در این امور بنگر. از آنجا که رشد جوجه در درون آن جداره ها و لایه های سخت است و هیچ چیز به درون آن راه ندارد ، در درون آن آنقدر غذا تعبیه شده تا جوجه را تا هنگام بیرون آمدن بس باشد .جوجه به یک زندانی میماند که در درون زندان خود محبوس است و پیرامون زندان را دژهای سخت فرا گرفته . هیچ راهی برای رسیدن غذا به او وجود ندارد در نتیجه غذا و روزی لازم برای مدت حبس را در کنارش مینهد .