موسسه قرآنی عصر ظهور اراک

موسسه فرهنگی قرآن و عترت عصر ظهور اراک

کتاب معرفی شده


توشهید نمی شوی

توشهید نمی شوی

نويسنده: احمد رضا بیضائی
مترجم: -
انتشارات: دفتر نشر معارف انقلاب
تاریخ چاپ: 1397
برگرفته از متن کتاب : ...درطول مراسم با محمود رضا مشغول صحبت بودیم ،ولی حاج قاسم که امد محمود رضا دیگر حرف نمی زد.من گوشی موبایلم را دراوردم وهمان جا شروع کردم به ضبط سخنرانی حاج قاسم .محمود رضا تااخر ،همین طور توی سکوت بودوگوش می داد.وقتی حاج قاسم داشت حرف هایش را جمع بندی می کرد ،محمود رضا یک مرتبه برگشت گفت:<حاج قاسم فرصت سر خاراندن هم ندارد.این کت شلواری که تنش هست می بینی ؟باورکن این را به زور قبول کرده که برای مراسم بپوشدوالّّّا همین قدرهم وقت برای تلف کردن ندارد!>...