موسسه قرآنی عصر ظهور اراک

موسسه فرهنگی قرآن و عترت عصر ظهور اراک

کتاب معرفی شده


فرمانده من

فرمانده من

نويسنده: جمعی از نويسندگان
مترجم:
انتشارات: سوره مهر
تاریخ چاپ: 1387/01/01
برگرفته از متن کتاب : سرمای شبانه هور بر لباس غواصی ام می خزد و افکارم را می بُرد.
دستهايم را به هم می مالم وبر صورتم می کشم، در حالی که نگاهم، به انتظار، بر مسير حرکت علی رضا خيره شده است. باد، لای نی ها می پيچيد و تصوير وهم الود آنها نگرانم می سازد. می ايستم و به راه کار می نگرم. و ناگهان، صدای کوتاه يک انفجار بر کف قايقم می نشاند.
قلبم به تپش می افتد و بی طاقت، بر تمام وجودم می کوبد. نکند علی رضا...؟!