موسسه قرآنی عصر ظهور اراک

موسسه فرهنگی قرآن و عترت عصر ظهور اراک

کتاب معرفی شده


سلام برابراهیم

سلام برابراهیم

نويسنده: گروه فرهنگی شهید ابراهیم هادی
مترجم: -
انتشارات: نشرشهیدابراهیم هادی
تاریخ چاپ: 1395
برگرفته از متن کتاب : باران شدیدی درتهران باریده بود.خیابان 17شهریور را آب گرفته بود.چندپیرمرد می خواستند به سمت دیگر خیابان بروند مانده بودند چه کنند.همان موقع ابراهیم ازراه رسید .پاچه شلوارش رابالا زد .با کول کردن پیرمردها ،آنهارابه طرف دیگرخیابان برد.ابراهیم ازاین کارها زیادانجام میداد .هدفی هم جزشکستن نفس خودش نداشت.مخصوصا زمانی که خیلی بین بچه ها مطرح بود!