موسسه قرآنی عصر ظهور اراک

موسسه فرهنگی قرآن و عترت عصر ظهور اراک

کتاب معرفی شده


دنیای قشنگ نو؟!(درآمدی بر سبک زندگی، جمعیت، فضای سایبری و شبکه های اجتماعی)

دنیای قشنگ نو؟!(درآمدی بر سبک زندگی، جمعیت، فضای سایبری و شبکه های اجتماعی)

نويسنده: واحد پژوهش موسسه فرهنگی موعود عصر (عج)
مترجم: -
انتشارات: هلال
تاریخ چاپ: 1394
برگرفته از متن کتاب : طی یک سال گذشته، به کرّات رسانه های جمعی و مجامع رسمی دولتی و شبه دولتی دربارۀ سبک زندگی سخن گفته و نوشته اند، برخی نیز در میان این غوغا، نسخه هایی را برای دیگرگونی یا اصلاح سبک زندگی رایج پیچیده و ارائه کرده اند؛ غافل از آنکه، پیش از شناسایی منشأ و مصدر هر بیماری و بحران، هیچ نسخۀ شفابخشی نمی توان پیشنهاد کرد. اثر حاضر، حاصل جمع آثار مطالعات انجام شده در سه ویژه نامۀ « نشریۀ موعود» است که برای مطالعه و استفادۀ افزون تر، در معرض دید و مطالعۀ خوانندگان دردمند و پژوهشگر قرار می گیرد، امید که پنجره های نو مقابل چشمان جستجوگر آنان بگشاید. ان شاءالله.