سوره مبارکه حمد

جمعه 7 اردیبهشت سال 1400
سوره مبارکه حمد آیه یکم
سپاس و ستایش مخصوص خداوند جهانیان است.