موسسه قرآنی عصر ظهور اراک

موسسه فرهنگی قرآن و عترت عصر ظهور اراک

حضور جهادی در فضای مجازی

بايگانی طرح آیه های فراموش شده (جدید)


سوره مبارکه بقره، آیه شریفه 255 (آیت الکرسی) قسمت سوم

خداست كه معبودى جز او نيست؛ زنده و برپادارنده است؛ نه خوابى سبك او را فرو می گيرد و نه خوابى گران؛ آن چه در آسمان ها و آن چه در زمين است، از آنِ اوست. كيست آن كس كه جز به اذن او در پيشگاهش شفاعت كند؟ آن چه در پيش روى آنان و آن چه در پشت سرشان است می ‏داند. و به چيزى از علم او، جز به آنچه بخواهد، احاطه نمی ‏يابند. كرسىِ او آسمان ها و زمين را در بر گرفته و نگهدارى آنها بر او دشوار نيست و اوست والاىِ بزرگ.

پرسش و پاسخ جلسه 1395/10/17 دانلود فایل PDF جلسه 1395/10/17

سوره مبارکه بقره، آیه شریفه 255 (آیت الکرسی) قسمت دوم

خداست كه معبودى جز او نيست؛ زنده و برپادارنده است؛ نه خوابى سبك او را فرو مى‏گيرد و نه خوابى گران؛ آن چه در آسمان ها و آن چه در زمين است، از آنِ اوست. كيست آن كس كه جز به اذن او در پيشگاهش شفاعت كند؟ آن چه در پيش روى آنان و آن چه در پشت سرشان است مى‏داند. و به چيزى از علم او، جز به آنچه بخواهد، احاطه نمى‏ يابند. كرسىِ او آسمان ها و زمين را در بر گرفته و نگهدارى آنها بر او دشوار نيست و اوست والاىِ بزرگ.

پرسش و پاسخ جلسه 1395/10/10 دانلود فایل PDF جلسه 1395/10/10

سوره مبارکه بقره، آیه شریفه 255 (آیت الکرسی)

خداست كه معبودى جز او نيست؛ زنده و برپادارنده است؛ نه خوابى سبك او را فرو مى‏گيرد و نه خوابى گران؛ آن چه در آسمان ها و آن چه در زمين است، از آنِ اوست. كيست آن كس كه جز به اذن او در پيشگاهش شفاعت كند؟ آن چه در پيش روى آنان و آن چه در پشت سرشان است مى‏داند. و به چيزى از علم او، جز به آنچه بخواهد، احاطه نمى‏ يابند. كرسىِ او آسمان ها و زمين را در بر گرفته و نگهدارى آنها بر او دشوار نيست و اوست والاىِ بزرگ.

پرسش و پاسخ جلسه 1395/10/03 دانلود فایل PDF جلسه 1395/10/03

سوره مبارکه بقره، آیه شریفه 254

اى كسانى كه ايمان آورده‏ ايد، از آنچه به شما روزى داده‏ ايم انفاق كنيد، پيش از آنكه روزى فرا رسد كه در آن نه داد و ستدى است و نه دوستى و نه شفاعتى. و كافران خود ستمكارانند.

پرسش و پاسخ جلسه 1395/09/26 دانلود فایل PDF جلسه 1395/09/26

سوره مبارکه بقره، آیات شریفه 244 و 245

و در راه خدا كارزار كنيد و بدانيد كه خداوند شنواى داناست. كيست آن كس كه به [بندگانِ‏] خدا وام نيكويى دهد تا [خدا] آن را براى او چند برابر بيفزايد؟ و خداست كه [در معيشت بندگان‏] تنگى و گشايش پديد مى‏ آورد؛ و به سوى او بازگردانده مى‏ شويد.

پرسش و پاسخ جلسه 1395/09/19 دانلود فایل PDF جلسه 1395/09/19

سوره مبارکه بقره، آیه شریفه 243

آيا از [حال‏] كسانى كه از بيم مرگ از خانه‏ هاى خود خارج شدند و هزاران تن بودند، خبر نيافتى؟ پس خداوند به آنان گفت: «تن به مرگ بسپاريد» آن گاه آنان را زنده ساخت. آرى، خداوند نسبت به مردم، صاحب بخشش است، ولى بيشتر مردم سپاسگزارى نمى‏ كنند.

پرسش و پاسخ جلسه 1395/09/12 دانلود فایل PDF جلسه 1395/09/12

سوره مبارکه بقره، آیه شریفه 238و239

بر نمازها و نماز ميانه مواظبت كنيد، و خاضعانه براى خدا به پا خيزيد. پس اگر بيم داشتيد، پياده يا سواره [نماز كنيد]؛ و چون ايمن شديد، خدا را ياد كنيد كه آنچه نمی دانستيد به شما آموخت.

پرسش و پاسخ جلسه 1395/08/21 دانلود فایل PDF جلسه 1395/08/21

سوره مبارکه بقره، آیه شریفه 224و225

و خدا را دستاويز سوگندهاى خود قرار مدهيد، تا [بدين بهانه‏] از نيكوكارى و پرهيزگارى و سازش دادن ميان مردم [باز ايستيد] و خدا شنواى داناست. خداوند شما را به سوگندهاى لغوتان مؤاخذه نمیکند، ولى شما را بدانچه دلهايتان [از روى عمد] فراهم آورده است، مؤاخذه میکند و خدا آمرزنده بردبار است.

پرسش و پاسخ جلسه 1395/08/14 دانلود فایل PDF جلسه 1395/08/14

سوره مبارکه بقره، آیه شریفه 220

و درباره يتيمان از تو می پرسند. بگو: «به صلاح آنان كار كردن بهتر است و اگر با آنان همزيستى كنيد، برادران [دينى‏] شما هستند. و خدا تباهكار را از درستكار باز می شناسد.»و اگر خدا می خواست [در اين باره‏] شما را به دشوارى می انداخت. آرى، خداوند توانا و حكيم است.

پرسش و پاسخ جلسه 1395/08/07 دانلود فایل PDF جلسه 1395/08/07

سوره مبارکه بقره، آیه شریفه 218

درباره شراب و قمار از تو می پرسند. بگو: «در آن دو، گناهى بزرگ و سودهايى براى مردم است و[لى‏] گناهشان از سودشان بزرگتر است.» و از تو می پرسند: «چه چيزى انفاق كنند؟» بگو: «مازاد [بر نيازمندى خود] را.» اين گونه، خداوند آيات [خود را] براى شما روشن مى‏گرداند، باشد كه در [كار] دنيا و آخرت بينديشيد.

پرسش و پاسخ جلسه 1395/07/30 دانلود فایل PDF جلسه 1395/07/30

سوره مبارکه بقره، آیه شریفه 219

درباره شراب و قمار از تو مى‏پرسند. بگو: «در آن دو، گناهى بزرگ و سودهايى براى مردم است و[لى‏] گناهشان از سودشان بزرگتر است.» و از تو می پرسند: «چه چيزى انفاق كنند؟» بگو: «مازاد [بر نيازمندى خود] را.» اين گونه، خداوند آيات [خود را] براى شما روشن میگرداند، باشد كه در [كار] دنيا و آخرت بينديشيد.

پرسش و پاسخ جلسه 1395/07/23 دانلود فایل PDF جلسه 1395/07/23

سوره مبارکه بقره، آیه شریفه 219

درباره شراب و قمار از تو مى‏پرسند. بگو: «در آن دو، گناهى بزرگ و سودهايى براى مردم است [ولى‏] گناهشان از سودشان بزرگتر است.» و از تو می پرسند: «چه چيزى انفاق كنند؟» بگو: «مازاد [بر نيازمندى خود] را.» اين گونه، خداوند آيات [خود را] براى شما روشن مى‏ گرداند، باشد كه در [كار] دنيا و آخرت بينديشيد.

پرسش و پاسخ جلسه 1395/07/16 دانلود فایل PDF جلسه 1395/07/16

سوره مبارکه بقره، آیه شریفه 218

آنان كه ايمان آورده و كسانى كه هجرت كرده و در راه خدا جهاد نموده‏اند، آنان به رحمت خدا اميدوارند و خداوند آمرزنده مهربان است.

پرسش و پاسخ جلسه 1395/07/09 دانلود فایل PDF جلسه 1395/07/09

سوره مبارکه بقره؛ آيات شريفه 216

بر شما كارزار واجب شده است، در حالى كه براى شما ناگوار است. و بسا چيزى را خوش نمی داريد و آن براى شما خوب است و بسا چيزى را دوست می ‏داريد و آن براى شما بد است و خدا می داند و شما نمی دانيد.

پرسش و پاسخ جلسه 1395/06/19 دانلود فایل PDF جلسه 1395/06/19

سوره مبارکه بقره؛آيه شريفه 215

از تو می ‏پرسند: «چه چيزى انفاق كنند [و به چه كسى بدهند]؟» بگو: «هر مالى انفاق كنيد، به پدر و مادر و نزديكان و يتيمان و مسكينان و به در راه‏ مانده تعلّق دارد و هرگونه نيكى كنيد البتّه خدا به آن داناست.»
انفاق ها بايد از هرگونه منت و آزار و كارهايى كه حيثيت اشخاص مورد انفاق را مخدوش مى‏كند، بركنار باشد. لزومى ندارد تظاهر كنيد و مردم را از كار خويش آگاه سازيد. چه بهتر كه براى اخلاص، بيشتر انفاق هاى خود را پنهان سازيد.

پرسش و پاسخ جلسه 1395/06/12 دانلود فایل PDF جلسه 1395/06/12

سوره مبارکه بقره؛ آيات شريفه 214

آيا پنداشتيد كه داخل بهشت می شويد و حال آنكه هنوز مانند آنچه بر [سرِ] پيشينيان شما آمد، بر [سرِ] شما نيامده است؟ آنان دچار سختى و زيان شدند و به [هول و] تكان درآمدند، تا جايى كه پيامبر [خدا] و كسانى كه با وى ايمان آورده بودند گفتند: «يارى خدا كى خواهد بود؟» هشدار كه یاری خدا نزديك است.

پرسش و پاسخ جلسه 1395/06/05 دانلود فایل PDF جلسه 1395/06/05

سوره مبارکه بقره؛ آيات شريفه212

زندگى دنيا در چشم كافران آراسته شده است و مؤمنان را ريشخند مى‏ كنند و [حال آنكه‏] كسانى كه تقواپيشه بوده‏ اند در روز رستاخيز، از آنان برترند و خدا به هر كه بخواهد، بیشمار روزى مى‏ دهد.

پرسش و پاسخ جلسه 1395/05/29 دانلود فایل PDF جلسه 1395/05/29

سوره مبارکه بقره؛ آيات شريفه 211

از فرزندان اسرائيل بپرس: چه بسيار نشانه‏ هاى روشنى به آنان داديم و هر كس نعمت خدا را - پس از آنكه براى او آمد - [به كفران‏] بدل كند، خدا سخت‏ كيفر است.

پرسش و پاسخ جلسه 1395/05/22 دانلود فایل PDF جلسه 1395/05/22

سوره مبارکه بقره؛ آيات شريفه 208

اى كسانى كه ايمان آورده‏ ايد، همگى به اطاعت [خدا] درآييد و گامهاى شيطان را دنبال مكنيد كه او براى شما دشمنى آشكار است.

پرسش و پاسخ جلسه 1395/05/15 دانلود فایل PDF جلسه 1395/05/15

سوره مبارکه بقره؛ آيات شريفه 207

و از ميان مردم كسى است كه جان خود را براى طلب خشنودى خدا مى‏فروشد و خدا نسبت به [اين‏] بندگان مهربان است.

پرسش و پاسخ جلسه 1395/05/08 دانلود فایل PDF جلسه 1395/05/08