موسسه قرآنی عصر ظهور اراک

موسسه فرهنگی قرآن و عترت عصر ظهور اراک

بايگانی طرح آیه های فراموش شده (جدید)


سوره مبارکه بقره، آیه شریفه 255 (آیت الکرسی) قسمت سوم

خداست كه معبودى جز او نيست؛ زنده و برپادارنده است؛ نه خوابى سبك او را فرو می گيرد و نه خوابى گران؛ آن چه در آسمان ها و آن چه در زمين است، از آنِ اوست. كيست آن كس كه جز به اذن او در پيشگاهش شفاعت كند؟ آن چه در پيش روى آنان و آن چه در پشت سرشان است می ‏داند. و به چيزى از علم او، جز به آنچه بخواهد، احاطه نمی ‏يابند. كرسىِ او آسمان ها و زمين را در بر گرفته و نگهدارى آنها بر او دشوار نيست و اوست والاىِ بزرگ.

پرسش و پاسخ جلسه 1395/10/17 دانلود فایل PDF جلسه 1395/10/17

سوره مبارکه بقره، آیه شریفه 255 (آیت الکرسی) قسمت دوم

خداست كه معبودى جز او نيست؛ زنده و برپادارنده است؛ نه خوابى سبك او را فرو مى‏گيرد و نه خوابى گران؛ آن چه در آسمان ها و آن چه در زمين است، از آنِ اوست. كيست آن كس كه جز به اذن او در پيشگاهش شفاعت كند؟ آن چه در پيش روى آنان و آن چه در پشت سرشان است مى‏داند. و به چيزى از علم او، جز به آنچه بخواهد، احاطه نمى‏ يابند. كرسىِ او آسمان ها و زمين را در بر گرفته و نگهدارى آنها بر او دشوار نيست و اوست والاىِ بزرگ.

پرسش و پاسخ جلسه 1395/10/10 دانلود فایل PDF جلسه 1395/10/10

سوره مبارکه بقره، آیه شریفه 255 (آیت الکرسی)

خداست كه معبودى جز او نيست؛ زنده و برپادارنده است؛ نه خوابى سبك او را فرو مى‏گيرد و نه خوابى گران؛ آن چه در آسمان ها و آن چه در زمين است، از آنِ اوست. كيست آن كس كه جز به اذن او در پيشگاهش شفاعت كند؟ آن چه در پيش روى آنان و آن چه در پشت سرشان است مى‏داند. و به چيزى از علم او، جز به آنچه بخواهد، احاطه نمى‏ يابند. كرسىِ او آسمان ها و زمين را در بر گرفته و نگهدارى آنها بر او دشوار نيست و اوست والاىِ بزرگ.

پرسش و پاسخ جلسه 1395/10/03 دانلود فایل PDF جلسه 1395/10/03

سوره مبارکه بقره، آیه شریفه 254

اى كسانى كه ايمان آورده‏ ايد، از آنچه به شما روزى داده‏ ايم انفاق كنيد، پيش از آنكه روزى فرا رسد كه در آن نه داد و ستدى است و نه دوستى و نه شفاعتى. و كافران خود ستمكارانند.

پرسش و پاسخ جلسه 1395/09/26 دانلود فایل PDF جلسه 1395/09/26

سوره مبارکه بقره، آیات شریفه 244 و 245

و در راه خدا كارزار كنيد و بدانيد كه خداوند شنواى داناست. كيست آن كس كه به [بندگانِ‏] خدا وام نيكويى دهد تا [خدا] آن را براى او چند برابر بيفزايد؟ و خداست كه [در معيشت بندگان‏] تنگى و گشايش پديد مى‏ آورد؛ و به سوى او بازگردانده مى‏ شويد.

پرسش و پاسخ جلسه 1395/09/19 دانلود فایل PDF جلسه 1395/09/19

سوره مبارکه بقره، آیه شریفه 243

آيا از [حال‏] كسانى كه از بيم مرگ از خانه‏ هاى خود خارج شدند و هزاران تن بودند، خبر نيافتى؟ پس خداوند به آنان گفت: «تن به مرگ بسپاريد» آن گاه آنان را زنده ساخت. آرى، خداوند نسبت به مردم، صاحب بخشش است، ولى بيشتر مردم سپاسگزارى نمى‏ كنند.

پرسش و پاسخ جلسه 1395/09/12 دانلود فایل PDF جلسه 1395/09/12

سوره مبارکه بقره، آیه شریفه 238و239

بر نمازها و نماز ميانه مواظبت كنيد، و خاضعانه براى خدا به پا خيزيد. پس اگر بيم داشتيد، پياده يا سواره [نماز كنيد]؛ و چون ايمن شديد، خدا را ياد كنيد كه آنچه نمی دانستيد به شما آموخت.

پرسش و پاسخ جلسه 1395/08/21 دانلود فایل PDF جلسه 1395/08/21

سوره مبارکه بقره، آیه شریفه 224و225

و خدا را دستاويز سوگندهاى خود قرار مدهيد، تا [بدين بهانه‏] از نيكوكارى و پرهيزگارى و سازش دادن ميان مردم [باز ايستيد] و خدا شنواى داناست. خداوند شما را به سوگندهاى لغوتان مؤاخذه نمیکند، ولى شما را بدانچه دلهايتان [از روى عمد] فراهم آورده است، مؤاخذه میکند و خدا آمرزنده بردبار است.

پرسش و پاسخ جلسه 1395/08/14 دانلود فایل PDF جلسه 1395/08/14

سوره مبارکه بقره، آیه شریفه 220

و درباره يتيمان از تو می پرسند. بگو: «به صلاح آنان كار كردن بهتر است و اگر با آنان همزيستى كنيد، برادران [دينى‏] شما هستند. و خدا تباهكار را از درستكار باز می شناسد.»و اگر خدا می خواست [در اين باره‏] شما را به دشوارى می انداخت. آرى، خداوند توانا و حكيم است.

پرسش و پاسخ جلسه 1395/08/07 دانلود فایل PDF جلسه 1395/08/07

سوره مبارکه بقره، آیه شریفه 218

درباره شراب و قمار از تو می پرسند. بگو: «در آن دو، گناهى بزرگ و سودهايى براى مردم است و[لى‏] گناهشان از سودشان بزرگتر است.» و از تو می پرسند: «چه چيزى انفاق كنند؟» بگو: «مازاد [بر نيازمندى خود] را.» اين گونه، خداوند آيات [خود را] براى شما روشن مى‏گرداند، باشد كه در [كار] دنيا و آخرت بينديشيد.

پرسش و پاسخ جلسه 1395/07/30 دانلود فایل PDF جلسه 1395/07/30

سوره مبارکه بقره، آیه شریفه 219

درباره شراب و قمار از تو مى‏پرسند. بگو: «در آن دو، گناهى بزرگ و سودهايى براى مردم است و[لى‏] گناهشان از سودشان بزرگتر است.» و از تو می پرسند: «چه چيزى انفاق كنند؟» بگو: «مازاد [بر نيازمندى خود] را.» اين گونه، خداوند آيات [خود را] براى شما روشن میگرداند، باشد كه در [كار] دنيا و آخرت بينديشيد.

پرسش و پاسخ جلسه 1395/07/23 دانلود فایل PDF جلسه 1395/07/23

سوره مبارکه بقره، آیه شریفه 219

درباره شراب و قمار از تو مى‏پرسند. بگو: «در آن دو، گناهى بزرگ و سودهايى براى مردم است [ولى‏] گناهشان از سودشان بزرگتر است.» و از تو می پرسند: «چه چيزى انفاق كنند؟» بگو: «مازاد [بر نيازمندى خود] را.» اين گونه، خداوند آيات [خود را] براى شما روشن مى‏ گرداند، باشد كه در [كار] دنيا و آخرت بينديشيد.

پرسش و پاسخ جلسه 1395/07/16 دانلود فایل PDF جلسه 1395/07/16

سوره مبارکه بقره، آیه شریفه 218

آنان كه ايمان آورده و كسانى كه هجرت كرده و در راه خدا جهاد نموده‏اند، آنان به رحمت خدا اميدوارند و خداوند آمرزنده مهربان است.

پرسش و پاسخ جلسه 1395/07/09 دانلود فایل PDF جلسه 1395/07/09

سوره مبارکه بقره؛ آيات شريفه 216

بر شما كارزار واجب شده است، در حالى كه براى شما ناگوار است. و بسا چيزى را خوش نمی داريد و آن براى شما خوب است و بسا چيزى را دوست می ‏داريد و آن براى شما بد است و خدا می داند و شما نمی دانيد.

پرسش و پاسخ جلسه 1395/06/19 دانلود فایل PDF جلسه 1395/06/19

سوره مبارکه بقره؛آيه شريفه 215

از تو می ‏پرسند: «چه چيزى انفاق كنند [و به چه كسى بدهند]؟» بگو: «هر مالى انفاق كنيد، به پدر و مادر و نزديكان و يتيمان و مسكينان و به در راه‏ مانده تعلّق دارد و هرگونه نيكى كنيد البتّه خدا به آن داناست.»
انفاق ها بايد از هرگونه منت و آزار و كارهايى كه حيثيت اشخاص مورد انفاق را مخدوش مى‏كند، بركنار باشد. لزومى ندارد تظاهر كنيد و مردم را از كار خويش آگاه سازيد. چه بهتر كه براى اخلاص، بيشتر انفاق هاى خود را پنهان سازيد.

پرسش و پاسخ جلسه 1395/06/12 دانلود فایل PDF جلسه 1395/06/12

سوره مبارکه بقره؛ آيات شريفه 214

آيا پنداشتيد كه داخل بهشت می شويد و حال آنكه هنوز مانند آنچه بر [سرِ] پيشينيان شما آمد، بر [سرِ] شما نيامده است؟ آنان دچار سختى و زيان شدند و به [هول و] تكان درآمدند، تا جايى كه پيامبر [خدا] و كسانى كه با وى ايمان آورده بودند گفتند: «يارى خدا كى خواهد بود؟» هشدار كه یاری خدا نزديك است.

پرسش و پاسخ جلسه 1395/06/05 دانلود فایل PDF جلسه 1395/06/05

سوره مبارکه بقره؛ آيات شريفه212

زندگى دنيا در چشم كافران آراسته شده است و مؤمنان را ريشخند مى‏ كنند و [حال آنكه‏] كسانى كه تقواپيشه بوده‏ اند در روز رستاخيز، از آنان برترند و خدا به هر كه بخواهد، بیشمار روزى مى‏ دهد.

پرسش و پاسخ جلسه 1395/05/29 دانلود فایل PDF جلسه 1395/05/29

سوره مبارکه بقره؛ آيات شريفه 211

از فرزندان اسرائيل بپرس: چه بسيار نشانه‏ هاى روشنى به آنان داديم و هر كس نعمت خدا را - پس از آنكه براى او آمد - [به كفران‏] بدل كند، خدا سخت‏ كيفر است.

پرسش و پاسخ جلسه 1395/05/22 دانلود فایل PDF جلسه 1395/05/22

سوره مبارکه بقره؛ آيات شريفه 208

اى كسانى كه ايمان آورده‏ ايد، همگى به اطاعت [خدا] درآييد و گامهاى شيطان را دنبال مكنيد كه او براى شما دشمنى آشكار است.

پرسش و پاسخ جلسه 1395/05/15 دانلود فایل PDF جلسه 1395/05/15

سوره مبارکه بقره؛ آيات شريفه 207

و از ميان مردم كسى است كه جان خود را براى طلب خشنودى خدا مى‏فروشد و خدا نسبت به [اين‏] بندگان مهربان است.

پرسش و پاسخ جلسه 1395/05/08 دانلود فایل PDF جلسه 1395/05/08