موسسه قرآنی عصر ظهور اراک

موسسه فرهنگی قرآن و عترت عصر ظهور اراک

بايگانی طرح آیه های فراموش شده (جدید)


سوره مبارکه آل عمران، آیات شریفه 10 و 11

در حقيقت، كسانى كه كفر ورزيدند، اموال و اولادشان چيزى [از عذاب خدا] را از آنان دور نخواهد كرد؛ و آنان خود، هيزم دوزخند. [آنان‏] به شيوه فرعونيان و كسانى كه پيش از آنان بودند آيات ما را دروغ شمردند؛ پس خداوند به [سزاى‏] گناهانشان [گريبانِ‏] آنان را گرفت و خدا سخت‏ كيفر است.

پرسش و پاسخ جلسه 1396/03/12 دانلود فایل PDF جلسه 1396/03/12

سوره مبارکه آل عمران، آیه شریفه 7

اوست كسى كه اين كتاب [قرآن‏] را بر تو فرو فرستاد. پاره‏اى از آن، آيات محكم [صريح و روشن‏] است. آنها اساس كتابند و [پاره‏اى‏] ديگر متشابهاتند [كه تأويل‏ پذيرند]. اما كسانى كه در دل هاي شان انحراف است براى فتنه ‏جويى و طلب تأويل آن [به دلخواه خود] از متشابه آن پيروى مى‏كنند، با آنكه تأويلش را جز خدا و ريشه‏ داران در دانش كسى نمى‏ داند. [آنان كه‏] می گويند: «ما بدان ايمان آورديم، همه [چه محكم و چه متشابه‏] از جانب پروردگار ماست» و جز خردمندان كسى متذكر نمى ‏شود.

پرسش و پاسخ جلسه 1396/03/05 دانلود فایل PDF جلسه 1396/03/05

سوره مبارکه آل عمران، آیه شریفه 7

اوست كسى كه اين كتاب [قرآن‏] را بر تو فرو فرستاد. پاره‏اى از آن، آيات محكم [صريح و روشن‏] است. آنها اساس كتابند و [پاره‏اى‏] ديگر متشابهاتند [كه تأويل‏ پذيرند]. اما كسانى كه در دل هاي شان انحراف است براى فتنه ‏جويى و طلب تأويل آن [به دلخواه خود] از متشابه آن پيروى می كنند، با آنكه تأويلش را جز خدا و ريشه‏ داران در دانش كسى نمى‏داند. [آنان كه‏] مى‏گويند: «ما بدان ايمان آورديم، همه [چه محكم و چه متشابه‏] از جانب پروردگار ماست» و جز خردمندان كسى متذكر نمی ‏شود.

پرسش و پاسخ جلسه 1396/02/29 دانلود فایل PDF جلسه 1396/02/29

سوره مبارکه آل عمران، آیه شریفه 7

اوست كسى كه اين كتاب [قرآن‏] را بر تو فرو فرستاد. پاره‏اى از آن، آيات محكم [صريح و روشن‏] است. آنها اساس كتابند و [پاره‏اى‏] ديگر متشابهات ند [كه تأويل‏ پذيرند]. اما كسانى كه در دل هاي شان انحراف است براى فتنه ‏جويى و طلب تأويل آن [به دلخواه خود] از متشابه آن پيروى می ‏كنند، با آنكه تأويلش را جز خدا و ريشه ‏داران در دانش كسى نمی ‏داند. [آنان كه‏] می ‏گويند: «ما بدان ايمان آورديم، همه [چه محكم و چه متشابه‏] از جانب پروردگار ماست» و جز خردمندان كسى متذكر نمی ‏شود.

پرسش و پاسخ جلسه 1396/02/22 دانلود فایل PDF جلسه 1396/02/22

سوره مبارکه آل عمران، آیات شریفه 5 و 6

در حقيقت، هيچ چيز [نه‏] در زمين و نه در آسمان بر خدا پوشيده نمی ماند. اوست كسى كه شما را آن گونه كه می ‏خواهد در رَحِم ها صورتگرى می كند. هيچ معبودى جز آن تواناى حكيم نيست.

پرسش و پاسخ جلسه 1396/02/15 دانلود فایل PDF جلسه 1396/02/15

سوره مبارکه آل عمران، آیات شریفه 3 و 4

اين كتاب را در حالى كه مؤيّد آنچه [از كتاب هاى آسمانى‏] پيش از خود می ‏باشد، به حق [و به تدريج‏] بر تو نازل كرد و تورات و انجيل را پيش از آن براى رهنمود مردم فرو فرستاد و فرقان [جدا كننده حق از باطل‏] را نازل كرد. كسانى كه به آيات خدا كفر ورزيدند، بی ‏ترديد عذابى سخت خواهند داشت و خداوند شكست‏ ناپذير و صاحب انتقام است.

پرسش و پاسخ جلسه 1396/02/08 دانلود فایل PDF جلسه 1396/02/08

سوره مبارکه بقره، آیه شریفه 286

خداوند هيچ كس را جز به قدر توانا یی ‏اش تكليف نمی ‏كند. آنچه [از خوبى‏] به دست آورده به سود او و آنچه [از بدى‏] به دست آورده به زيان اوست. پروردگارا، اگر فراموش كرديم يا به خطا رفتيم بر ما مگير، پروردگارا، هيچ بار گرانى بر [دوش‏] ما مگذارهم چنان كه بر [دوشِ‏] كسانى كه پيش از ما بودند نهادى. پروردگارا، و آنچه تاب آن نداريم بر ما تحميل مكن و از ما درگذر و ما را ببخشاى و بر ما رحمت آور؛ سرور ما تويى؛ پس ما را بر گروه كافران پيروز كن.

پرسش و پاسخ جلسه 1396/01/25 دانلود فایل PDF جلسه 1396/01/25

سوره مبارکه بقره، آیه شریفه 285

پيامبر [خدا] بدانچه از جانب پروردگارش بر او نازل شده است ايمان آورده است و مؤمنان همگى به خدا و فرشتگان و كتابها و فرستادگانش ايمان آورده ‏اند [و گفتند:] «ميان هيچ يك از فرستادگانش فرق نمی گذاريم» و گفتند: «شنيديم و گردن نهاديم، پروردگارا، آمرزش تو را [خواستاريم‏] و فرجام به سوى تو است.»

پرسش و پاسخ جلسه 1396/01/18 دانلود فایل PDF جلسه 1396/01/18

سوره مبارکه بقره، آیه شریفه 284

آن چه در آسمان ها و آنچه در زمين است از آنِ خداست. و اگر آنچه در دل هاى خود داريد، آشكار يا پنهان كنيد، خداوند شما را به آن محاسبه می كند؛ آن گاه هر كه را بخواهد می ‏بخشد، و هر كه را بخواهد عذاب می ‏كند، و خداوند بر هر چيزى تواناست.

پرسش و پاسخ جلسه 1396/01/11 دانلود فایل PDF جلسه 1396/01/11

سوره مبارکه بقره، آیه شریفه 275

كسانى كه ربا می خورند [از گور] برنمی خيزند مگر مانند برخاستنِ كسى كه شيطان بر اثر تماس، آشفته‏ سَرَش كرده است. اين بدان سبب است كه آنان گفتند: «داد و ستد صرفاً مانند رباست.» و حال آنكه خدا داد و ستد را حلال، و ربا را حرام گردانيده است. پس هر كس، اندرزى از جانب پروردگارش بدو رسيد و [از رباخوارى‏] باز ايستاد، آنچه گذشته، از آنِ اوست و كارش به خدا واگذار مى‏شود و كسانى كه [به رباخوارى‏] باز گردند، آنان اهل آتشند و در آن ماندگار خواهند بود.

پرسش و پاسخ جلسه 1396/01/04 دانلود فایل PDF جلسه 1396/01/04

سوره مبارکه بقره، آیه شریفه 275

كسانى كه ربا می خورند [از گور] برنمی خيزند مگر مانند برخاستنِ كسى كه شيطان بر اثر تماس، آشفته‏ سَرَش كرده است. اين بدان سبب است كه آنان گفتند: «داد و ستد صرفاً مانند رباست.» و حال آنكه خدا داد و ستد را حلال، و ربا را حرام گردانيده است. پس هر كس، اندرزى از جانب پروردگارش بدو رسيد و [از رباخوارى‏] باز ايستاد، آنچه گذشته، از آنِ اوست و كارش به خدا واگذار مى‏شود و كسانى كه [به رباخوارى‏] باز گردند، آنان اهل آتشند و در آن ماندگار خواهند بود.

پرسش و پاسخ جلسه 1395/12/27 دانلود فایل PDF جلسه 1395/12/27

سوره مبارکه بقره، آیه شریفه 272

هدايتِ آنان بر عهده تو نيست، بلكه خدا هر كه را بخواهد هدايت می كند، و هر مالى كه انفاق كنيد، به سود خود شماست، و[لى‏] جز براى طلب خشنودىِ خدا انفاق مكنيد، و هر مالى را كه انفاق كنيد [پاداشِ آن‏] به طور كامل به شما داده خواهد شد و ستمى بر شما نخواهد رفت.

پرسش و پاسخ جلسه 1395/12/20 دانلود فایل PDF جلسه 1395/12/20

سوره مبارکه بقره، آیه شریفه 271

اگر صدقه‏ها را آشكار كنيد، اين، كارِ خوبى است و اگر آن را پنهان داريد و به مستمندان بدهيد، اين براى شما بهتر است و بخشى از گناهانتان را مى‏زدايد و خداوند به آنچه انجام مى‏دهيد آگاه است.

پرسش و پاسخ جلسه 1395/12/13 دانلود فایل PDF جلسه 1395/12/13

سوره مبارکه بقره، آیه شریفه 269

[خدا] به هر كس كه بخواهد حكمت مى‏بخشد و به هر كس حكمت داده شود، به يقين، خيرى فراوان داده شده است و جز خردمندان، كسى پند نمى‏گيرد.

پرسش و پاسخ جلسه 1395/12/06 دانلود فایل PDF جلسه 1395/12/06

سوره مبارکه بقره، آیه شریفه 268

شيطان شما را از تهيدستى بيم می ‏دهد و شما را به زشتى وامی ‏دارد؛ و[لى‏] خداوند از جانب خود به شما وعده آمرزش و بخشش می ‏دهد و خداوند گشايشگر داناست.

پرسش و پاسخ جلسه 1395/11/29 دانلود فایل PDF جلسه 1395/11/29

سوره مبارکه بقره، آیه شریفه 260

و [ياد كن‏] آن گاه كه ابراهيم(ع) گفت: «پروردگارا، به من نشان ده؛ چگونه مردگان را زنده می ‏كنى؟» فرمود: «مگر ايمان نياورده‏ اى؟» گفت: «چرا، ولى تا دلم آرامش يابد.» فرمود: «پس، چهار پرنده برگير، و آنها را پيش خود، ريز ريز گردان؛ سپس بر هر كوهى پاره ‏اى از آنها را قرار ده؛ آن گاه آنها را فرا خوان، شتابان به سوى تو می ‏آيند و بدان كه خداوند توانا و حكيم است.»

پرسش و پاسخ جلسه 1395/11/22 دانلود فایل PDF جلسه 1395/11/22

سوره مبارکه بقره، آیه شریفه 258

آيا از [حالِ‏] آن كس كه چون خدا به او پادشاهى داده بود [و بدان می نازيد و] با ابراهيم (ع)درباره پروردگارش محاجّه [مى‏] كرد، خبر نيافتى؟ آن گاه كه ابراهيم(ع) گفت: «پروردگارمن همان كسى است كه زنده می كند و میميراند.» گفت: «من [هم‏] زنده می‏كنم و [هم‏] می‏ميرانم.» ابراهيم(ع) گفت: «خدا [ىِ من‏] خورشيد را از خاور برمی آورد، تو آن را از باختر برآور.» پس آن كس كه كفر ورزيده بود مبهوت ماند. و خداوند قوم ستمكار را هدايت نمی ‏كند.

پرسش و پاسخ جلسه 1395/11/15 دانلود فایل PDF جلسه 1395/11/15

سوره مبارکه بقره، آیه شریفه 257

خداوند سرور كسانى است كه ايمان آورده‏ اند. آنان را از تاريكي ها به سوى روشنايى به در می ‏برد. و[لى‏] كسانى كه كفر ورزيده ‏اند، سرورانشان [همان عصيانگران‏] طاغوتند، كه آنان را از روشنايى به سوى تاريكي ها به در می برند. آنان اهل آتشند كه خود، در آن جاودانند.

پرسش و پاسخ جلسه 1395/11/08 دانلود فایل PDF جلسه 1395/11/08

سوره مبارکه بقره، آیه شریفه 256(قسمت اول)قسمت پایانی

در دين هيچ اجبارى نيست. و راه از بيراهه به خوبى آشكار شده است. پس هر كس به طاغوت كفر ورزد و به خدا ايمان آورد به يقين به دستاويزى استوار كه آن را گسستن نيست، چنگ زده است و خداوند شنواىِ داناست.

پرسش و پاسخ جلسه 1395/11/01 دانلود فایل PDF جلسه 1395/11/01

سوره مبارکه بقره، آیه شریفه 256(قسمت اول)

در دين هيچ اجبارى نيست. و راه از بيراهه بخوبى آشكار شده است. پس هر كس به طاغوت كفر ورزد و به خدا ايمان آورد به يقين به دستاويزى استوار كه آن را گسستن نيست، چنگ زده است و خداوند شنواىِ داناست.

پرسش و پاسخ جلسه 1395/10/24 دانلود فایل PDF جلسه 1395/10/24