موسسه قرآنی عصر ظهور اراک

موسسه فرهنگی قرآن و عترت عصر ظهور اراک

بايگانی طرح آیه های فراموش شده (جدید)


سوره مبارکه نسا؛ آیه شریفه 3

وَ إِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتامى‏ فَانْكِحُوا ما طابَ لَكُمْ مِنَ النِّساءِ مَثْنى‏ وَ ثُلاثَ وَ رُباعَ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَواحِدَةً أَوْ ما مَلَكَتْ أَيْمانُكُمْ ذلِكَ أَدْنى‏ أَلَّا تَعُولُوا. و اگر در اجراى عدالت ميان دختران يتيم بيمناكيد، هر چه از زنان [ديگر] كه شما را پسند افتاد، دو دو، سه سه، چهار چهار، به زنى گيريد. پس اگر بيم داريد كه به عدالت رفتار نكنيد، به يك [زنِ آزاد] يا به آنچه [از كنيزان‏] مالك شده‏ايد [اكتفاء كنيد]. اين [خوددارى‏] نزديكتر است تا به ستم گراييد [و بيهوده عيال‏وار گرديد].

پرسش و پاسخ جلسه 1397/02/06 دانلود فایل PDF جلسه 1397/02/06

سوره مبارکه نسا؛ آیه شریفه اول

اى مردم، از پروردگارتان كه شما را از «نفس واحدى» آفريد و جفتش را [نيز] از او آفريد و از آن دو، مردان و زنان بسيارى پراكنده كرد، پروا داريد و از خدايى كه به [نامِ‏] او از همديگر درخواست مي ‏كنيد پروا نماييد و زنهار از خويشاوندان مَبُريد كه خدا همواره بر شما نگهبان است.

پرسش و پاسخ جلسه 1397/01/30 دانلود فایل PDF جلسه 1397/01/30

سوره مبارکه آل عمران، آیه شریفه 200

اى كسانى كه ايمان آورده‏ايد، صبر كنيد و ايستادگى ورزيد و مرزها را نگهبانى كنيد و از خدا پروا نماييد، اميد است كه رستگار شويد.

پرسش و پاسخ جلسه 1397/01/23 دانلود فایل PDF جلسه 1397/01/23

سوره مبارکه آل عمران، آیات شریفه 196 تا 198

مبادا رفت و آمد [و جنب و جوش‏] كافران در شهرها تو را دستخوش فريب كند. [اين‏] كالاى ناچيز [و برخوردارىِ اندكى‏] است؛ سپس جايگاه شان دوزخ است و چه بد قرارگاهى است. ولى كسانى كه پرواى پروردگارشان را پيشه ساخته ‏اند باغ هايى خواهند داشت كه از زير [درختانِ‏] آن نهرها روان است. در آنجا جاودانه بمانند؛ [اين‏] پذيرايى از جانب خداست و آنچه نزد خداست براى نيكان بهتر است.

پرسش و پاسخ جلسه 1397/01/16 دانلود فایل PDF جلسه 1397/01/16

سوره مبارکه آل عمران، آیه شریفه 195

پس، پروردگارشان دعاى آنان را اجابت كرد [و فرمود كه:] من عملِ هيچ صاحب عملى از شما را از مرد يا زن كه همه از يكديگريد، تباه نمى‏ كنم؛ پس كسانى كه هجرت كرده و از خانه ‏هاى خود رانده شده و در راه من آزار ديده و جنگيده و كشته شده ‏اند، بدي هايشان را از آنان مى‏ زدايم و آنان را در باغ هايى كه از زير [درختان‏] آن نهرها روان است درمى‏ آورم. [اين‏] پاداشى است از جانب خدا و پاداش نيكو نزد خداست.

پرسش و پاسخ جلسه 1396/12/25 دانلود فایل PDF جلسه 1396/12/25

سوره مبارکه آل عمران، آیه شریفه 193

پروردگارا ما شنيديم كه دعوتگرى به ايمان فرا مى‏ خواند كه: «به پروردگار خود ايمان آوريد» پس ايمان آورديم. پروردگارا گناهان ما را بيامرز و بدي هاى ما را بزداى و ما را در زمره نيكان بميران.

پرسش و پاسخ جلسه 1396/12/18 دانلود فایل PDF جلسه 1396/12/18

سوره مبارکه آل عمران، آیه شریفه 191

همانان كه خدا را [در همه احوال‏] ايستاده و نشسته و به پهلو آرميده ياد مى ‏كنند و در آفرينش آسمانها و زمين مى ‏انديشند [كه:] پروردگارا اينها را بيهوده نيافريده ‏اى؛ منزهى تو! پس ما را از عذابِ آتش دوزخ در امان بدار.

پرسش و پاسخ جلسه 1396/12/11 دانلود فایل PDF جلسه 1396/12/11

سوره مبارکه آل عمران، آیه شریفه 188

البته گمان مبر كسانى كه بدانچه كرده ‏اند شادمانى مى‏ كنند و دوست دارند به آنچه نكرده ‏اند مورد ستايش قرار گيرند. قطعاً گمان مَبَر كه براى آنان نجاتى از عذاب است [كه‏] عذابى دردناك خواهند داشت.

پرسش و پاسخ جلسه 1396/12/04 دانلود فایل PDF جلسه 1396/12/04

سوره مبارکه آل عمران، آیه شریفه 186

قطعاً در مال ها و جان هايتان آزموده خواهيد شد و از كسانى كه پيش از شما به آنان كتاب داده شده و [نيز] از كسانى كه به شرك گراييده‏اند،[سخنان دل‏] آزار بسيارى خواهيد شنيد و[لى‏] اگر صبر كنيد و پرهيزگارى نماييد، اين [ايستادگى‏] حاكى از عزم استوار [شما] در كارهاست.

پرسش و پاسخ جلسه 1396/11/27 دانلود فایل PDF جلسه 1396/11/27

سوره مبارکه آل عمران، آیه شریفه 185

هر جاندارى چشنده [طعم‏] مرگ است و همانا روز رستاخيز پاداش هاي تان به طور كامل به شما داده مى‏ شود. پس هر كه را از آتش به دور دارند و در بهشت درآورند قطعاً كامياب شده است و زندگى دنيا جز مايه فريب نيست.

پرسش و پاسخ جلسه 1396/11/20 دانلود فایل PDF جلسه 1396/11/20

سوره مبارکه آل عمران، آیه شریفه 179

خدا بر آن نيست كه مؤمنان را به اين [حالى‏] كه شما بر آن هستيد، واگذارد، تا آنكه پليد را از پاك جدا كند و خدا بر آن نيست كه شما را از غيب آگاه گرداند، ولى خدا از ميان فرستادگانش هر كه را بخواهد برمى ‏گزيند. پس، به خدا و پيامبرانش ايمان بياوريد و اگر بگرويد و پرهيزگارى كنيد، براى شما پاداشى بزرگ خواهد بود.

پرسش و پاسخ جلسه 1396/11/13 دانلود فایل PDF جلسه 1396/11/13

سوره مبارکه آل عمران، آیه شریفه 178

و البته نبايد كسانى كه كافر شده ‏اند تصور كنند اينكه به ايشان مهلت مى ‏دهيم براى آنان نيكوست؛ ما فقط به ايشان مهلت مى ‏دهيم تا بر گناه [خود] بيفزايند و [آن گاه‏] عذابى خفت‏ آور خواهند داشت.

پرسش و پاسخ جلسه 1396/11/06 دانلود فایل PDF جلسه 1396/11/06

سوره مبارکه آل عمران، آیه شریفه 176

و كسانى كه در كفر، می ‏كوشند تو را اندوهگين نسازند كه آنان هرگز به خدا هيچ زيانى نمى رسانند. خداوند مى‏ خواهد در آخرت براى آنان بهره‏اى قرار ندهد و براى ايشان عذابى بزرگ است.

پرسش و پاسخ جلسه 1396/10/29 دانلود فایل PDF جلسه 1396/10/29

سوره مبارکه آل عمران، آیه شریفه 164

به يقين، خدا بر مؤمنان منت نهاد [كه‏] پيامبرى از خودشان در ميان آنان برانگيخت تا آيات خود را بر ايشان بخواند و پاكشان گرداند و كتاب و حكمت به آنان بياموزد، قطعاً پيش از آن در گمراهى آشكارى بودند.

پرسش و پاسخ جلسه 1396/10/22 دانلود فایل PDF جلسه 1396/10/22

سوره مبارکه آل عمران، آیه شریفه 159

پس به [بركتِ‏] رحمت الهى، با آنان نرمخو [و پُر مِهر] شدى و اگر تندخو و سخت دل بودى قطعاً از پيرامون تو پراكنده مى ‏شدند. پس از آنان درگذر و برايشان آمرزش بخواه و در كار[ها] با آنان مشورت كن و چون تصميم گرفتى بر خدا توكل كن.زيرا خداوند توكل كنندگان را دوست مى‏ دارد.

پرسش و پاسخ جلسه 1396/10/15 دانلود فایل PDF جلسه 1396/10/15

‏سوره مبارکه آل عمران، آیه شریفه 146

و چه بسيار پيامبرانى كه همراه او توده‏هاى انبوه، كارزار كردند و در برابر آنچه در راه خدا بديشان رسيد، سستى نورزيدند و ناتوان نشدند و تسليم [دشمن‏] نگرديدند و خداوند، شكيبايان را دوست دارد.

پرسش و پاسخ جلسه 1396/10/08 دانلود فایل PDF جلسه 1396/10/08

‏سوره مبارکه آل عمران، آیه شریفه 144

و محمدa جز فرستاده‏اى كه پيش از او [هم‏] پيامبرانى [آمده و] گذشتند،نيست. آيا اگر او بميرد يا كشته شود، از عقيده خود برمى‏ گرديد؟ و هركس از عقيده خود بازگردد، هرگز هيچ زيانى به خدا نمى ‏رساند و به زودى خداوند سپاسگزاران را پاداش مى‏ دهد.

پرسش و پاسخ جلسه 1396/10/01 دانلود فایل PDF جلسه 1396/10/01

‏سوره مبارکه آل عمران، آیه شریفه 140

اگر به شما آسيبى رسيده، آن قوم را نيز آسيبى نظير آن رسيد و ما اين روزها[ى شكست و پيروزى‏] را ميان مردم به نوبت مى‏ گردانيم [تا آنان پند گيرند] و خداوند كسانى را كه [واقعاً] ايمان آورده ‏اند معلوم بدارد و از ميان شما گواهانى بگيرد و خداوند ستمكاران را دوست نمى‏ دارد.

پرسش و پاسخ جلسه 1396/09/24 دانلود فایل PDF جلسه 1396/09/24

‏سوره مبارکه آل عمران، آیه شریفه 134

همانان كه در فراخى و تنگى انفاق مى ‏كنند و خشم خود را فرو مى‏برند و از مردم در مى‏ گذرند و خداوند نكوكاران را دوست دارد.

پرسش و پاسخ جلسه 1396/09/10 دانلود فایل PDF جلسه 1396/09/10

‏سوره مبارکه آل عمران، آیه شریفه 133

و براى نيل به آمرزشى از پروردگار خود و بهشتى كه پهنايش [به قدر] آسمانها و زمين است [و] براى پرهيزگاران آماده شده است، بشتابيد.

پرسش و پاسخ جلسه 1396/09/03 دانلود فایل PDF جلسه 1396/09/03