موسسه قرآنی عصر ظهور اراک

موسسه فرهنگی قرآن و عترت عصر ظهور اراک

بايگانی طرح آیه های فراموش شده (جدید)


سوره مبارکه بقره؛ آيه شريفه 154

و کسانی را که در راه خدا کشته می شوند،مرده نخوانید،بلکه زنده اند؛ولی شما نمی دانید.

پرسش و پاسخ جلسه 1394/11/22 دانلود فایل PDF جلسه 1394/11/22

سوره مبارکه بقره؛ آيه شريفه 152

پس مرا یاد کنید،تا شما را یاد کنم و شکرانه ام را به جای آرید و با من ناسپاسی نکنید.

پرسش و پاسخ جلسه 1394/11/15 دانلود فایل PDF جلسه 1394/11/15

سوره مبارکه بقره؛ آيه شريفه 146

کسانى که به ايشان کتاب (آسمانى )داده ايم، همانگونه که پسران خود را مى شناسند، او(محمد)را مى شناسند؛ و مسلماً گروهى از ايشان حقيقت را نهفته مى دارند، و خودشان(هم)می دانند.

پرسش و پاسخ جلسه 1394/11/08 دانلود فایل PDF جلسه 1394/11/08

سوره مبارکه بقره؛ آيه شريفه143

و بدين گونه شما را امتى ميانه قرار داديم تا بر مردم گواه باشيد و پيامبر بر شما گواه باشد. و قبله اى را که (چندى)بر آن بودى، مقرر نكرديم جز براى آن که کسى را که از پيامبر پيروى مى کند، از آن کس که از عقيده خود برمى گردد بازشناسيم؛ و البتّه(اين کار)جز بر کسانى که خدا هدايت(شان)کرده،سخت گران بود؛ و خدا بر آن نبود که ايمان شما را ضايع گرداند، زيرا خدا (نسبت)به مردم دلسوز و مهربان است.

پرسش و پاسخ جلسه 1394/11/01 دانلود فایل PDF جلسه 1394/11/01

سوره مبارکه بقره؛ آيه شريفه 138

این است نگارگری الهی؛و کیست خوش نگارتر از خدا؟و ما او را پرستندگانیم.

پرسش و پاسخ جلسه 1394/10/24 دانلود فایل PDF جلسه 1394/10/24

سوره مبارکه بقره؛ آيه شريفه 132

و ابراهیم(ع) و یعقوب(ع)پسران خود را به همان(آیین)سفارش کردند،(و هر دو در وصیتشان چنین گفتند:"ای پسران من،خدا برای شما این دین را برگزید،پس البته نباید جز مسلمان بمیرید."

پرسش و پاسخ جلسه 1394/10/17 دانلود فایل PDF جلسه 1394/10/17

سوره مبارکه بقره؛ آيه شريفه 124

و چون ابراهیم را پروردگارش با کلماتی بیازمود،و وی آن همه را به انجام رسانید،(خدابه او)فرمود:"من تو را پیشوای مردم قرار دادم."(ابراهیم)پرسید:"از دودمانم(چطور؟)"فرمود:"پیمان من به بیدادگران نمی رسد."

پرسش و پاسخ جلسه 1394/10/10 دانلود فایل PDF جلسه 1394/10/10

سوره مبارکه بقره؛آیه شریفه 124

و چون ابراهیم را پروردگارش با کلماتی بیازمود،و وی آن همه را به انجام رسانید،(خدابه او)فرمود:"من تو را پیشوای مردم قرار دادم."(ابراهیم)پرسید:"از دودمانم(چطور؟)"فرمود:"پیمان من به بیدادگران نمی رسد."

پرسش و پاسخ جلسه 1394/10/03 دانلود فایل PDF جلسه 1394/10/03

سوره مبارکه بقره:آیه شریفه 120

و هرگز یهودیان وترسایان از تو راضی نمی شوند،مگر اینکه از کیش آنان پیروی کنی.بگو:"در حقیقت ،تنها هدایت خداست که هدایت(واقعی)است"و چنانچه پس از ان علمی که تو را حاصل شد،باز از هوس های آنان پیروی کنی،در برابر خدا سرور و یاوری نخواهی داشت.

پرسش و پاسخ جلسه 1394/09/26 دانلود فایل PDF جلسه 1394/09/26

سوره مبارکه بقره؛ آيه شريفه 115

و مشرق و مغرب ار آن خداست؛پس به هر سو رو کنید،آنجا روی(به)خداست،آری خدا گشایشگر داناست.

پرسش و پاسخ جلسه 1394/09/19 دانلود فایل PDF جلسه 1394/09/19

سوره مبارکه بقره؛ آيه شريفه 111

و کیست بیدادگرتر از آن کس که نگذارد در مساجد خدا،نام وی برده شود و در ویرانی آنها بکوشد؟آنان حق ندارند جز ترسان و لرزان در آن(مسجد)ها در آیند.در این دنیا ایشان را خواری،و در آخرت عذابی بزرگ است.

پرسش و پاسخ جلسه 1394/08/28 دانلود فایل PDF جلسه 1394/08/28

سوره مبارکه بقره:آیه شریفه 112

برای ورود به بهشت،به جای خیال و آرزو،هم تسلیم خدا بودن و ایمان درونی لازم است و هم عمل صالح بیرونی.

پرسش و پاسخ جلسه 1394/08/21 دانلود فایل PDF جلسه 1394/08/21

سوره مبارکه بقره:آیه شریفه 110

مقدار کار خیر مهم نیست،هرکس به هر مقدار می تواند باید انجام دهد.-ایمان به نظارت الهی و پاداش در قیامت،قوی ترین انگیزه عمل صالح می باشد.

پرسش و پاسخ جلسه 1394/08/14 دانلود فایل PDF جلسه 1394/08/14

سوره مبارکه بقره؛آيه شريفه 98

هر که دشمن خدا و فرشتگان و فرستادگان او و جبرئيل و ميکائيل است [بداند که]خدا يقينا دشمن کافران است.

پرسش و پاسخ جلسه 1394/08/07 دانلود فایل PDF جلسه 1394/08/07