موسسه قرآنی عصر ظهور اراک

موسسه فرهنگی قرآن و عترت عصر ظهور اراک

بايگانی طرح آیه های فراموش شده (جدید)


سوره مبارکه بقره، آیات شریفه 204 و 205

و از ميان مردم كسى است كه در زندگى اين دنيا سخنش تو را به تعجّب وا مى‏ دارد و خدا را بر آنچه در دل دارد گواه مى‏ گيرد و حال آنكه او سخت‏ترين دشمنان است. و چون برگردد [يا رياستى يابد] كوشش مى‏كند كه در زمين فساد نمايد و كشت و نسل را نابود سازد و خداوند تباهكارى را دوست ندارد.

پرسش و پاسخ جلسه 1395/05/01 دانلود فایل PDF جلسه 1395/05/01

سوره مبارکه بقره، آیات شریفه 200 تا202

و چون آداب ويژه حجّ خود را به جاى آورديد، همان گونه كه پدران خود را به ياد مى‏آوريد، يا با يادكردنى بيشتر، خدا را به ياد آوريد. و از مردم كسى است كه مى‏گويد: «پروردگارا، به ما در همين دنيا عطا كن» و حال آن كه براى او در آخرت نصيبى نيست. * و برخى از آنان مى‏گويند: «پروردگارا! در اين دنيا به ما نيكى و در آخرت [نيز] نيكى عطا كن و ما را از عذاب آتش [دور] نگه دار.» * آنانند كه از دستاوردشان بهره‏اى خواهند داشت و خدا زودشمار است.

پرسش و پاسخ جلسه 1395/04/25 دانلود فایل PDF جلسه 1395/04/25

سوره مبارکه بقره؛ آيات شريفه 195

و در راه خدا انفاق كنيد و خود را با دست خود به هلاكت ميفكنيد و نيكى كنيد كه خدا نيكوكاران را دوست مى‏دارد.

پرسش و پاسخ جلسه 1395/04/18 دانلود فایل PDF جلسه 1395/04/18

سوره مبارکه بقره؛ آيات شريفه 185

ماه رمضان [همان ماه‏] است كه در آن، قرآن فرو فرستاده شده است، [كتابى‏] كه مردم را راهبر و [متضمّن‏] دلايل آشكار هدايت، و [ميزان‏] تشخيص حق از باطل است. پس هر كس از شما اين ماه را درك كند بايد آن را روزه بدارد و كسى كه بيمار يا در سفر است [بايد به شماره آن] تعدادى از روزهاى ديگر [را روزه بدارد]. خدا براى شما آسانى مى‏خواهد و براى شما دشوارى نمى‏خواهد تا شماره [مقرر] را تكميل كنيد و خدا را به پاس آنكه رهنمونيتان كرده است به بزرگى بستاييد، و باشد كه شكرگزارى كنيد.

پرسش و پاسخ جلسه 1395/04/11 دانلود فایل PDF جلسه 1395/04/11

سوره مبارکه بقره، آیه شریفه 184

[روزه در] روزهاى معدودى [بر شما مقرر شده است‏]. [ولى‏] هر كس از شما بيمار يا در سفر باشد، [به همان شماره‏] تعدادى از روزهاى ديگر [را روزه بدارد] و بر كسانى كه [روزه‏] طاقت‏ فرساست، كفاره‏اى است كه خوراك دادن به بينوايى است. و هر كس به ميل خود، بيشتر نيكى كند، پس آن براى او بهتر است و اگر بدانيد، روزه گرفتن براى شما بهتر است.

پرسش و پاسخ جلسه 1395/04/04 دانلود فایل PDF جلسه 1395/04/04

سوره مبارکه بقره، آیه شریفه 183

اى كسانى كه ايمان آورده‏ايد، روزه بر شما مقرر شده است، همان گونه كه بر كسانى كه پيش از شما [بودند] مقرر شده بود. باشد كه پرهيزگارى كنيد.

پرسش و پاسخ جلسه 1395/03/28 دانلود فایل PDF جلسه 1395/03/28

سوره مبارکه بقره؛ آيات شريفه 183

اى كسانى كه ايمان آوردهايد، روزه بر شما مقرر شده است، همان گونه كه بر كسانى كه پيش از شما(بودند)مقرر شده بود. باشد كه پرهيزگارى كنيد.

پرسش و پاسخ جلسه 1395/03/21 دانلود فایل PDF جلسه 1395/03/21

سوره مبارکه بقره، آیه شریفه 193

با آنان بجنگيد تا ديگر فتنهاى نباشد و دين، مخصوص خدا شود. پس اگر دست برداشتند، تجاوز جز بر ستمكاران روا نيست.

پرسش و پاسخ جلسه 1395/03/14 دانلود فایل PDF جلسه 1395/03/14

سوره مبارکه بقره؛ آيات شريفه 190

و در راه خدا با كسانى كه با شما مى جنگند، بجنگيد، (ولى)از اندازه درنگذريد، زيرا خداوند تجاوزكاران را دوست نمى دارد.

پرسش و پاسخ جلسه 1395/03/07 دانلود فایل PDF جلسه 1395/03/07

سوره مبارکه بقره؛ آيات شريفه 188

و اموالتان را ميان خودتان به ناروا مخوريد و(به عنوان رشوه قسمتى از) آن را به قضات مدهيد تا بخشى از اموال مردم را به گناه بخوريد در حالى كه خودتان (هم خوب) مىدانيد. .

پرسش و پاسخ جلسه 1395/02/31 دانلود فایل PDF جلسه 1395/02/31

سوره مبارکه بقره؛آيه شريفه 186

و هر گاه بندگان من، از تو در باره من بپرسند، [بگو] من نزديكم، و دعاى دعاكننده را- به هنگامى كه مرا بخواند- اجابت مى‏كنم، پس [آنان‏] بايد فرمان مرا گردن نهند وبه من ايمان آورند، باشد كه راه يابند.. به هنگام دعا كردن نبايد انتظار معجزه داشته باشيم و چيزى را كه طبق قانون علل و اسباب، امكان پذير نيست از خدا بخواهيم

پرسش و پاسخ جلسه 1395/02/24 دانلود فایل PDF جلسه 1395/02/24

سوره مبارکه بقره؛ آيات شريفه 186

و هر گاه بندگان من، از تو در باره من بپرسند، (بگو)من نزديكم، و دعاى دعاكننده را- به هنگامى كه مرا بخواند- اجابت مىكنم، پس(آنان)بايد فرمان مرا گردن نهند و به من ايمان آورند، باشد كه راه يابند..

پرسش و پاسخ جلسه 1395/02/17 دانلود فایل PDF جلسه 1395/02/17

سوره مبارکه بقره؛ آیه شریفه 180

بر شما مقرر شده است كه چون يكى از شما را مرگ فرا رسد، اگر مالى بر جاى گذارد براى پدر و مادر و خويشاوندان [خود] به طور پسنديده وصيت كند؛ [اين كار] حقى است بر پرهيزگاران.

پرسش و پاسخ جلسه 1395/02/10 دانلود فایل PDF جلسه 1395/02/10

سوره مبارکه بقره؛ آيات شريفه 179

و اى خردمندان، شما را در قصاص، زندگانى است، باشد كه به تقوا گراييد.

پرسش و پاسخ جلسه 1395/01/27 دانلود فایل PDF جلسه 1395/01/27

سوره مبارکه بقره؛ آيات شريفه 173

(خداوند،) تنها مردار و خون و گوشت خوك و آنچه را كه(هنگام سر بريدن) نام غير خدا بر آن برده شده، بر شما حرام گردانيده است. (ولى)كسى كه(براى حفظ جان خود به خوردن آنها)ناچار شود، در صورتى كه ستمگر و متجاوز نباشد بر او گناهى نيست، زيرا خدا آمرزنده و مهربان است.

پرسش و پاسخ جلسه 1395/01/20 دانلود فایل PDF جلسه 1395/01/20

سوره مبارکه بقره؛ آيات شريفه170

و چون به انها گفته شود:"از آنچه خدا نازل کرده است پیروی کنید"می گویند:"نه،بلکه از چیزی که پدران خود را بر آن یافتیم،پیروی می کنیم."آیا هرچند پدرانشان چیزی را درک نمی کرده و به راه صواب نمی رفته اند(باز هم در خور پیروی است؟)

پرسش و پاسخ جلسه 1395/01/06 دانلود فایل PDF جلسه 1395/01/06

سوره مبارکه بقره؛ آيات شريفه168

اى مردم، از آنچه در زمين است حلال و پاکيزه را بخوريد و از گام هاى شيطان پيروى مكنيد که او دشمن آشكار شماست.

پرسش و پاسخ جلسه 1394/12/28 دانلود فایل PDF جلسه 1394/12/28

سوره مبارکه بقره؛ آيات شريفه 166 و 167

آن گاه که پيشوايان از پيروان بيزارى جويند و عذاب را مشاهده کنند و ميانشان پيوندها بريده گردد. و پيروان مى گويند:"کاش براى ما بازگشتى بود تاهمان گونه که(آنان)از ما بيزارى جستند(ما نيز)از آنان بيزارى مى جستيم."اين گونه خداوند، کارهايشان را که بر آنان مايه حسرتهاست به ايشان مى نماياند و از آتش بيرون آمدنى نيستند.

پرسش و پاسخ جلسه 1394/12/21 دانلود فایل PDF جلسه 1394/12/21

سوره مبارکه بقره؛ آيه شريفه 155

و قطعاً شما را به چيزى از (قبيل )ترس و گرسنگى و کاهشى در اموال و جان ها و محصولات مى آزماييم؛ و مژده ده شكيبايان را.

پرسش و پاسخ جلسه 1394/12/06 دانلود فایل PDF جلسه 1394/12/06

سوره مبارکه بقره؛ آيه شريفه 155

و قطعاً شما را به چیزی از (قبیل)ترس و گرسنگی و کاهشی در اموال و جان ها و محصولات می آزاییم؛و مژده ده شکیبایان را.

پرسش و پاسخ جلسه 1394/11/29 دانلود فایل PDF جلسه 1394/11/29