موسسه قرآنی عصر ظهور اراک

موسسه فرهنگی قرآن و عترت عصر ظهور اراک

حضور جهادی در فضای مجازی

بايگانی طرح آیه های فراموش شده (جدید)


سوره مبارکه نسا؛ آیه شریفه اول

اى مردم، از پروردگارتان كه شما را از «نفس واحدى» آفريد و جفتش را [نيز] از او آفريد و از آن دو، مردان و زنان بسيارى پراكنده كرد، پروا داريد و از خدايى كه به [نامِ‏] او از همديگر درخواست مي ‏كنيد پروا نماييد و زنهار از خويشاوندان مَبُريد كه خدا همواره بر شما نگهبان است.

پرسش و پاسخ جلسه 1397/01/30 دانلود فایل PDF جلسه 1397/01/30

سوره مبارکه آل عمران، آیه شریفه 200

اى كسانى كه ايمان آورده‏ايد، صبر كنيد و ايستادگى ورزيد و مرزها را نگهبانى كنيد و از خدا پروا نماييد، اميد است كه رستگار شويد.

پرسش و پاسخ جلسه 1397/01/23 دانلود فایل PDF جلسه 1397/01/23

سوره مبارکه آل عمران، آیات شریفه 196 تا 198

مبادا رفت و آمد [و جنب و جوش‏] كافران در شهرها تو را دستخوش فريب كند. [اين‏] كالاى ناچيز [و برخوردارىِ اندكى‏] است؛ سپس جايگاه شان دوزخ است و چه بد قرارگاهى است. ولى كسانى كه پرواى پروردگارشان را پيشه ساخته ‏اند باغ هايى خواهند داشت كه از زير [درختانِ‏] آن نهرها روان است. در آنجا جاودانه بمانند؛ [اين‏] پذيرايى از جانب خداست و آنچه نزد خداست براى نيكان بهتر است.

پرسش و پاسخ جلسه 1397/01/16 دانلود فایل PDF جلسه 1397/01/16

سوره مبارکه آل عمران، آیه شریفه 195

پس، پروردگارشان دعاى آنان را اجابت كرد [و فرمود كه:] من عملِ هيچ صاحب عملى از شما را از مرد يا زن كه همه از يكديگريد، تباه نمى‏ كنم؛ پس كسانى كه هجرت كرده و از خانه ‏هاى خود رانده شده و در راه من آزار ديده و جنگيده و كشته شده ‏اند، بدي هايشان را از آنان مى‏ زدايم و آنان را در باغ هايى كه از زير [درختان‏] آن نهرها روان است درمى‏ آورم. [اين‏] پاداشى است از جانب خدا و پاداش نيكو نزد خداست.

پرسش و پاسخ جلسه 1396/12/25 دانلود فایل PDF جلسه 1396/12/25

سوره مبارکه آل عمران، آیه شریفه 193

پروردگارا ما شنيديم كه دعوتگرى به ايمان فرا مى‏ خواند كه: «به پروردگار خود ايمان آوريد» پس ايمان آورديم. پروردگارا گناهان ما را بيامرز و بدي هاى ما را بزداى و ما را در زمره نيكان بميران.

پرسش و پاسخ جلسه 1396/12/18 دانلود فایل PDF جلسه 1396/12/18

سوره مبارکه آل عمران، آیه شریفه 191

همانان كه خدا را [در همه احوال‏] ايستاده و نشسته و به پهلو آرميده ياد مى ‏كنند و در آفرينش آسمانها و زمين مى ‏انديشند [كه:] پروردگارا اينها را بيهوده نيافريده ‏اى؛ منزهى تو! پس ما را از عذابِ آتش دوزخ در امان بدار.

پرسش و پاسخ جلسه 1396/12/11 دانلود فایل PDF جلسه 1396/12/11

سوره مبارکه آل عمران، آیه شریفه 188

البته گمان مبر كسانى كه بدانچه كرده ‏اند شادمانى مى‏ كنند و دوست دارند به آنچه نكرده ‏اند مورد ستايش قرار گيرند. قطعاً گمان مَبَر كه براى آنان نجاتى از عذاب است [كه‏] عذابى دردناك خواهند داشت.

پرسش و پاسخ جلسه 1396/12/04 دانلود فایل PDF جلسه 1396/12/04

سوره مبارکه آل عمران، آیه شریفه 186

قطعاً در مال ها و جان هايتان آزموده خواهيد شد و از كسانى كه پيش از شما به آنان كتاب داده شده و [نيز] از كسانى كه به شرك گراييده‏اند،[سخنان دل‏] آزار بسيارى خواهيد شنيد و[لى‏] اگر صبر كنيد و پرهيزگارى نماييد، اين [ايستادگى‏] حاكى از عزم استوار [شما] در كارهاست.

پرسش و پاسخ جلسه 1396/11/27 دانلود فایل PDF جلسه 1396/11/27

سوره مبارکه آل عمران، آیه شریفه 185

هر جاندارى چشنده [طعم‏] مرگ است و همانا روز رستاخيز پاداش هاي تان به طور كامل به شما داده مى‏ شود. پس هر كه را از آتش به دور دارند و در بهشت درآورند قطعاً كامياب شده است و زندگى دنيا جز مايه فريب نيست.

پرسش و پاسخ جلسه 1396/11/20 دانلود فایل PDF جلسه 1396/11/20

سوره مبارکه آل عمران، آیه شریفه 179

خدا بر آن نيست كه مؤمنان را به اين [حالى‏] كه شما بر آن هستيد، واگذارد، تا آنكه پليد را از پاك جدا كند و خدا بر آن نيست كه شما را از غيب آگاه گرداند، ولى خدا از ميان فرستادگانش هر كه را بخواهد برمى ‏گزيند. پس، به خدا و پيامبرانش ايمان بياوريد و اگر بگرويد و پرهيزگارى كنيد، براى شما پاداشى بزرگ خواهد بود.

پرسش و پاسخ جلسه 1396/11/13 دانلود فایل PDF جلسه 1396/11/13

سوره مبارکه آل عمران، آیه شریفه 178

و البته نبايد كسانى كه كافر شده ‏اند تصور كنند اينكه به ايشان مهلت مى ‏دهيم براى آنان نيكوست؛ ما فقط به ايشان مهلت مى ‏دهيم تا بر گناه [خود] بيفزايند و [آن گاه‏] عذابى خفت‏ آور خواهند داشت.

پرسش و پاسخ جلسه 1396/11/06 دانلود فایل PDF جلسه 1396/11/06

سوره مبارکه آل عمران، آیه شریفه 176

و كسانى كه در كفر، می ‏كوشند تو را اندوهگين نسازند كه آنان هرگز به خدا هيچ زيانى نمى رسانند. خداوند مى‏ خواهد در آخرت براى آنان بهره‏اى قرار ندهد و براى ايشان عذابى بزرگ است.

پرسش و پاسخ جلسه 1396/10/29 دانلود فایل PDF جلسه 1396/10/29

سوره مبارکه آل عمران، آیه شریفه 164

به يقين، خدا بر مؤمنان منت نهاد [كه‏] پيامبرى از خودشان در ميان آنان برانگيخت تا آيات خود را بر ايشان بخواند و پاكشان گرداند و كتاب و حكمت به آنان بياموزد، قطعاً پيش از آن در گمراهى آشكارى بودند.

پرسش و پاسخ جلسه 1396/10/22 دانلود فایل PDF جلسه 1396/10/22

سوره مبارکه آل عمران، آیه شریفه 159

پس به [بركتِ‏] رحمت الهى، با آنان نرمخو [و پُر مِهر] شدى و اگر تندخو و سخت دل بودى قطعاً از پيرامون تو پراكنده مى ‏شدند. پس از آنان درگذر و برايشان آمرزش بخواه و در كار[ها] با آنان مشورت كن و چون تصميم گرفتى بر خدا توكل كن.زيرا خداوند توكل كنندگان را دوست مى‏ دارد.

پرسش و پاسخ جلسه 1396/10/15 دانلود فایل PDF جلسه 1396/10/15