موسسه قرآنی عصر ظهور اراک

موسسه فرهنگی قرآن و عترت عصر ظهور اراک

حضور جهادی در فضای مجازی

بايگانی طرح آیه های فراموش شده (جدید)


سوره مبارکه آل عمران، آیه شریفه 186

قطعاً در مال ها و جان هايتان آزموده خواهيد شد و از كسانى كه پيش از شما به آنان كتاب داده شده و [نيز] از كسانى كه به شرك گراييده‏اند،[سخنان دل‏] آزار بسيارى خواهيد شنيد و[لى‏] اگر صبر كنيد و پرهيزگارى نماييد، اين [ايستادگى‏] حاكى از عزم استوار [شما] در كارهاست.

پرسش و پاسخ جلسه 1396/11/27 دانلود فایل PDF جلسه 1396/11/27

سوره مبارکه آل عمران، آیه شریفه 185

هر جاندارى چشنده [طعم‏] مرگ است و همانا روز رستاخيز پاداش هاي تان به طور كامل به شما داده مى‏ شود. پس هر كه را از آتش به دور دارند و در بهشت درآورند قطعاً كامياب شده است و زندگى دنيا جز مايه فريب نيست.

پرسش و پاسخ جلسه 1396/11/20 دانلود فایل PDF جلسه 1396/11/20

سوره مبارکه آل عمران، آیه شریفه 179

خدا بر آن نيست كه مؤمنان را به اين [حالى‏] كه شما بر آن هستيد، واگذارد، تا آنكه پليد را از پاك جدا كند و خدا بر آن نيست كه شما را از غيب آگاه گرداند، ولى خدا از ميان فرستادگانش هر كه را بخواهد برمى ‏گزيند. پس، به خدا و پيامبرانش ايمان بياوريد و اگر بگرويد و پرهيزگارى كنيد، براى شما پاداشى بزرگ خواهد بود.

پرسش و پاسخ جلسه 1396/11/13 دانلود فایل PDF جلسه 1396/11/13

سوره مبارکه آل عمران، آیه شریفه 178

و البته نبايد كسانى كه كافر شده ‏اند تصور كنند اينكه به ايشان مهلت مى ‏دهيم براى آنان نيكوست؛ ما فقط به ايشان مهلت مى ‏دهيم تا بر گناه [خود] بيفزايند و [آن گاه‏] عذابى خفت‏ آور خواهند داشت.

پرسش و پاسخ جلسه 1396/11/06 دانلود فایل PDF جلسه 1396/11/06

سوره مبارکه آل عمران، آیه شریفه 176

و كسانى كه در كفر، می ‏كوشند تو را اندوهگين نسازند كه آنان هرگز به خدا هيچ زيانى نمى رسانند. خداوند مى‏ خواهد در آخرت براى آنان بهره‏اى قرار ندهد و براى ايشان عذابى بزرگ است.

پرسش و پاسخ جلسه 1396/10/29 دانلود فایل PDF جلسه 1396/10/29

سوره مبارکه آل عمران، آیه شریفه 164

به يقين، خدا بر مؤمنان منت نهاد [كه‏] پيامبرى از خودشان در ميان آنان برانگيخت تا آيات خود را بر ايشان بخواند و پاكشان گرداند و كتاب و حكمت به آنان بياموزد، قطعاً پيش از آن در گمراهى آشكارى بودند.

پرسش و پاسخ جلسه 1396/10/22 دانلود فایل PDF جلسه 1396/10/22

سوره مبارکه آل عمران، آیه شریفه 159

پس به [بركتِ‏] رحمت الهى، با آنان نرمخو [و پُر مِهر] شدى و اگر تندخو و سخت دل بودى قطعاً از پيرامون تو پراكنده مى ‏شدند. پس از آنان درگذر و برايشان آمرزش بخواه و در كار[ها] با آنان مشورت كن و چون تصميم گرفتى بر خدا توكل كن.زيرا خداوند توكل كنندگان را دوست مى‏ دارد.

پرسش و پاسخ جلسه 1396/10/15 دانلود فایل PDF جلسه 1396/10/15

‏سوره مبارکه آل عمران، آیه شریفه 146

و چه بسيار پيامبرانى كه همراه او توده‏هاى انبوه، كارزار كردند و در برابر آنچه در راه خدا بديشان رسيد، سستى نورزيدند و ناتوان نشدند و تسليم [دشمن‏] نگرديدند و خداوند، شكيبايان را دوست دارد.

پرسش و پاسخ جلسه 1396/10/08 دانلود فایل PDF جلسه 1396/10/08

‏سوره مبارکه آل عمران، آیه شریفه 144

و محمدa جز فرستاده‏اى كه پيش از او [هم‏] پيامبرانى [آمده و] گذشتند،نيست. آيا اگر او بميرد يا كشته شود، از عقيده خود برمى‏ گرديد؟ و هركس از عقيده خود بازگردد، هرگز هيچ زيانى به خدا نمى ‏رساند و به زودى خداوند سپاسگزاران را پاداش مى‏ دهد.

پرسش و پاسخ جلسه 1396/10/01 دانلود فایل PDF جلسه 1396/10/01

‏سوره مبارکه آل عمران، آیه شریفه 140

اگر به شما آسيبى رسيده، آن قوم را نيز آسيبى نظير آن رسيد و ما اين روزها[ى شكست و پيروزى‏] را ميان مردم به نوبت مى‏ گردانيم [تا آنان پند گيرند] و خداوند كسانى را كه [واقعاً] ايمان آورده ‏اند معلوم بدارد و از ميان شما گواهانى بگيرد و خداوند ستمكاران را دوست نمى‏ دارد.

پرسش و پاسخ جلسه 1396/09/24 دانلود فایل PDF جلسه 1396/09/24

‏سوره مبارکه آل عمران، آیه شریفه 134

همانان كه در فراخى و تنگى انفاق مى ‏كنند و خشم خود را فرو مى‏برند و از مردم در مى‏ گذرند و خداوند نكوكاران را دوست دارد.

پرسش و پاسخ جلسه 1396/09/10 دانلود فایل PDF جلسه 1396/09/10

‏سوره مبارکه آل عمران، آیه شریفه 133

و براى نيل به آمرزشى از پروردگار خود و بهشتى كه پهنايش [به قدر] آسمانها و زمين است [و] براى پرهيزگاران آماده شده است، بشتابيد.

پرسش و پاسخ جلسه 1396/09/03 دانلود فایل PDF جلسه 1396/09/03

سوره مبارکه آل عمران، آیه شریفه 118

اى كسانى كه ايمان آورده‏ ايد از غير خودتان [دوست و] همراز مگيريد. [آنان‏] از هيچ نابكارى در حق شما كوتاهى نمى‏ ورزند. آرزو دارند كه در رنج بيفتيد. دشمنى از لحن و سخن شان آشكار است و آنچه سينه‏ هاي شان نهان مى‏ دارد، بزرگتر است. در حقيقت، ما نشانه‏ ها[ى دشمنى آنان‏] را براى شما بيان كرديم، اگر تعقل كنيد. ‏

پرسش و پاسخ جلسه 1396/08/26 دانلود فایل PDF جلسه 1396/08/26

سوره مبارکه آل عمران، آیه شریفه 117

مثَل آنچه [آنان‏] در زندگى اين دنيا [در راه دشمنى با پيامبر] خرج مى‏كنند، همچون مثلِ بادى است كه در آن، سرماى سختى است كه به كشتزار قومى كه بر خود ستم نموده‏اند بوزد و آن را تباه سازد و خدا به آنان ستم نكرده، بلكه آنان خود بر خويشتن ستم كرده‏اند. ‏

پرسش و پاسخ جلسه 1396/08/19 دانلود فایل PDF جلسه 1396/08/19