تاریخ : جمعه 7 اردیبهشت سال 1400
آیه : سوره مبارکه حمد آیه یکم
ترجمه : سپاس و ستایش مخصوص خداوند جهانیان است.